3300 Eger, Nagy-Eged u. 48.
Tel.: +36-30-380-5218
Az Eged Vendégház 5.000.000 forintot nyert a Kisfaludy programban.
Egri csillagok

Egri csillagok

Keletkezése

A m születése Gárdonyi egri alkotóéveihez kötdik, 1901-ben látott napvilágot. Ez volt egyúttal az író els érdekldésre számot tartó terjedelmesebb alkotása is. Elzménye Gárdonyi munkásságában nem lelhet fel, hiszen az író csupán a millennium után kezdett érdekldni a magyar történelem eseményei iránt.

Mfaja

 • Romantikus történelmi regény

A múlt felé forduló mben a romantikus, fordulatos cselekményszövés jellemz. A hsi és dics gyzelem kerül a történet középpontjába. A fhse Gergely diák, ki sok kalandot él át a mben. A hsi, romantikus regény-mfajban Jókai Mór és Rákosi Viktor A korhadt fakeresztek cím írása mellett a harmadik legjelentsebbnek tartott alkotás. Az író néhol a sejtetés, a homályos utalgatások eszközével él:

"A cigányasszony odaült a tzhöz, összekotorta a parazsat, és fekete, apró magvakat szórt reá... - A kezét... - mondotta néhány perc múlva a cigányasszony Dobónak. Dobó odanyújtotta. A cigányasszony fölemelte az arcát az égnek. A szeme fehérével nézett fölfelé. És remeg ajkakkal beszélt:
- Vörös és fekete madarakat látok... Szállanak egymás után... Tíz... tizenöt... tizenhét... tizennyolc...
- Ezek az éveim - mondotta Dobó.
- A tizennyolcadik madárral egy angyal repül. Leszáll hozzád, és veled marad. Kendt rak a homlokodra. A neve Sára.
- Eszerint Sára lesz a feleségem. No, szép vénlegény leszek, mikorra megtalálom Sárát!
- A tizenkilencedik madár vörös. Sötét, villámos felht hoz magával. A földön három nagy oszlop eldlt.
- Buda? Temesvár? Fehérvár? - kérdezi Dobó tndve.
- A negyedik is lángol már, te fenntartod azt, noha kezedre, fejedre záporként hull a tz.
- Szolnok? Eger?
- A huszadik madár aranyszín. A nap sugaraiba van öltözködve. A fején korona. A korona egy gyémántja az öledbe hull.
- Ez jót jelent.
- Aztán megint vörös és fekete madarak szállanak egymás után. De sötétség következik... Nem látok többé semmit... Lánccsörgést hallok... A te sóhajtásodat... Összerázkódott, és elbocsátotta Dobónak a kezét.
- Eszerint börtönben halok meg - szólt Dobó összeborzongva. ... (részlet)
 • Ifjúsági regény

Az egri csillagok azonban történelmi olvasmányként tanító-nevel célzatú alkotás, mely az ifjabb korosztály számára is betekintést nyújt egy izgalmas történelmi korszakba.

Forrása

Gárdonyi forrásai közt említhet Tinódi Lantos Sebestyén Egervár viadaljáról (1553) írt ének s az ebbl készült Eger summája (1553). A lantos maga is felbukkan a mben, a 2. rész 9. fejezetében Mohács vesztét idézi meg.

Valami különös volt az éneklése. Inkább elbeszélés volt az éneke, mint dalolás. Néha végigénekelt egy sort, a másikat csak szóval mondta el, a kobozra hagyva a dallamot. Néha csak az utolsó sor végét fogta énekhangra. A szeme az éneklés alatt maga elé merült, s olybá tnt fel az eladása, mintha csak magát tudná a teremben, s magának énekelne. De az együgy versei, mint Gábor pap egyszer megjegyezte, ha olvasva darabosak és minden mvészet nélkül valók is, az ajkán szívet indítóan szépen hangzottak. A szavaknak más értelme kelt az ajkán. Ha azt mondta: gyász, akkor elsötétült minden a hallgatók szeme eltt. Ha azt mondta: harc, látták az öldökl dulakodást. Ha azt mondta: Isten, a fején érezte mindenki az Isten fényességét. (részlet)

Témája

A m tárgya történeti eseményekhez kötdik, Buda elfoglalása és a török 1552. évi hadjáratának kiemelked fontosságú eseménye, Eger ostroma szolgál f témájául.

A m lapjain kibontakozik a három részre szakadt Magyarország állapota: a mohácsi csata után a törökök 1541-ben elfoglalják Budát, az ország középs része török fennhatóság alatt áll. A törökök hatalmuk megersítését és területük kiterjesztését megcélozva 1552 nyarán újabb hadjáratot indítanak a még el nem foglalt magyar területek ellen, majd több nagyobb végvár birtokbavétele után három seregük Szolnok alatt egyesült ervel indul a végvár ellen.

A vár bevételét követen a 80.000 fnyi óriási hader Eger vára alá vonul, mely Dobó István kapitány vezetésével, maroknyi csapattal küzd meg az egyesült török sereg ellen. A szeptember 11-tl többször megrohamozott, ostrom alá vett védsereg keményen helytáll a támadásoknak, így a törökök súlyos emberveszteségeket szenvednek. Az egyre hidegebb, támadók számára barátságtalanabb idjárás, a járványok és a heves ellenállás egyaránt hozzájárulnak a magyar sikerekhez, s végül a törökök október 17-18-án (38 ostromnap után) - feladva a további hadakozást - visszavonul és eltnik a vár alól.

Az egri diadalnak óriási fontosságot tulajdonított a korabeli Európa, a XVI. században ez volt az els alkalom, hogy sikeresen megvédtek egy magyar végvárat a védk, mely amúgy kiemelked stratégiai fontosságú helyen állt, hiszen az egész Felvidék amolyan elretolt védbástyája volt s több falu is a védelme alá tartozott.

Cselekménye

A történet a török hódoltság idején játszódik, a 16. században. A cselekmény a két fszerepl, Bornemissza Gergely és Cecey Éva történetét követi gyerekkoruktól az egri várvédk gyzelméig. A szerz a mvet öt fejezetre osztotta.

 • 1. rész: Hol terem a magyar vitéz?

Gerg és Vicuska pajkoskodik a folyónál. A lovat legeltetik, de elbukkan Jumurdzsák török dervis. elrabolja a lovat és a gyerekeket is. Egy rabszállító szekéren elviszik ket egy erdbe, ahonnan Gergék (G. és V. ) megszöknek (->elrabolnak 2 lovat és Jumurdzsák amulettjét). Visszatérnek Cecey házához a pénzzel és az amulettel, ahol megdicsérik ket.

 • 2. rész: Oda Buda

Gergely megkapja Jumurdzsák amulettjét, gyrjét. 1541-ben a török Buda felé indul. Gábor pap fel akarja robbantani a török szultánt ám összetéveszti egy agával, újabb fogságba esik és a török táborban meghal. Éva a királyné udvarában. Buda elvesztése és Török Bálint fogságba jutása.

 • 3. rész: A rab oroszlán

Mekcsey felkeresi Gergelyt, hogy Évát máshoz akarják adni. Gergely Gyuláról megszökteti szerelmét. Gergely, Éva, Török Jancsi és Mekcsey elindulnak Török Bálintot kiszabadítani, Jumurdzsák a nyomukban. A szöktetés nem sikerül, elmenekülnek.

 • 4. rész: Eger veszedelme

Jumurdzsák elrabolja Éva és Gergely 6 éves fiát, a talizmánját akarja visszakapni. Gergely királyi fhadnagy közben már elindult Eger felé, Dobó István segítségére. Az ostrom kezdete után kiderül a gyermek elrablása. Gergely egy éjszakai támadást szervez és rátalál a kémükre, aki fontos információkat közöl velük.

 • 5. rész: Holdfogyatkozás

Éva Szarvaskre siet, be akar jutni egy alagúton át az ostromlott egri várba. Hegeds hadnagy árulása. Éva bejut a várba, de eltitkolják férje ell. Az ostrom leírása, az egri nk hsiessége, Gergely fortélyos haditechnikái. Évának egy török asszony elhozza fiát saját gyermeke ellenében. A török elvonulása Eger alól. Az ostrom közben Jumurdzsák meghal.

Írói módszer

A szerz önállóan készült fel regénye megírására. Utánaolvasott a kor történetének, kutatásokat végzett a témakörben, foglalkoztatta a keleti, pontosabban a török kultúra, st elutazott Isztambulba is a helyszín felméréséhez, hogy azt az ünnepséget megnézze, amit leírt mvében. A m megírása eltt rengeteg jegyzetet készített. Az alkotás végén találhatunk egy török szavak és kifejezések magyarázatát tartalmazó listát.

Szereplk

A mben valóságos történelmi alakok életútjának egy részét követhetjük nyomon. Valós szerepli romantikus, eszményi hsökké magasztosulnak. Magatartásukból, személyiségükbl a példamutató tetteket emeli ki az író, míg negatív történelmi szerepükrl nem tesz említést. A regény végén helyet kapott egy lista a várvéd egri hsök névsorával, akik közül Gárdonyi sokat bevett a történetbe. Ugyancsak a kor ismert személyiségei jelennek meg a királyné udvarának leírásában is (pl. Zrínyi Miklós, Tinódi Sebestyén, Szapolyai István, vagy a királyné).

Valós fszereplk:

 • Bornemissza Gergely (? - 1555. január után): királyi hadnagy, végvári vitéz, egri kapitány. Egy pécsi kovácsmester fia volt. 1552-ben hadnagyként küldték a királyi csapatok élén Egerbe. Már Tinódi utal tzszerészi, haditechnikai fortélyaira. 1553-ban Eger várának kapitányává nevezték ki. 1553. október 17-én a törökök elfogták és Isztambulba vitték. "Felesége 1555. januárban levélben kérte Nádasdy Tamás nádort, járjon közbe szabadulása érdekében" - az Életrajzi Lexikon szerint. Az egri ostrom után a regényben sorsa befejezdik, ez a m csúcspontja, a fhs diadala.
 • Cecey Éva: Egyes nézetek szerint Bornemissza Gergely felesége volt a valóságban is, mások szerint azonban nem volt a felesége, bár valóban létezett.
 • Enyingi Török Bálint (? - Isztambul, 1551): magyar fnemes. 1521-tl nándorfehérvári bán, 1526-ban részt vett a mohácsi csatában mint II. Lajos testre. 1527-ben átállt I. Ferdinánd oldalára, s ezért nagy birtokokat kapott. 1540-ben Izabellával, Fráter Györggyel és Petrovics Péterrel együtt osztoztak János Zsigmond gyámságának jogán. Amikor ugyanebben az évben Izabella királynét II.Szulimán szultán Pest melletti táborába kísérte, a törökök elfogták és az isztambuli Héttorony foglya lett haláláig. A regényben az 1530-as években bukkan fel, a mohácsi csata leírása és Török Bálint erszakos birtokszerzései a mbl kimaradnak, eszményített törökver hssé válik, pedig a valóságban Nándorfehérvár törököknek való átengedése is a nevéhez fzdik.
 • Dobó István (1500 körül - Szered, 1572): felvidéki nagybirtokos fnemes. 1549-tl volt Eger várának kapitánya. 1552. szeptember 11-október 18. között Ahmet nagyvezér és Ali budai pasa seregeivel szemben megvédte a várat, mely kulcsfontosságú szerepet töltött be akkor Fels-Magyarországon. A történetben már az els fejezetben felbukkan. További sorsa azonban nem szerepel a mben, miszerint jutalmul Déva és Szamosújvár területét kapta meg I. Ferdinándtól, majd 1553-ban Erdély vajdájának nevezték ki. Utána több vád is érte az udvar részérl: 1569. december 12-én Miksa magyar király Balassi Bálint apjával, Balassi Jánossal együtt fogatta el, majd utóbb szabadon engedték.
 • Mekcsey István (? - Tiszavárkony, 1553): birtokos nemes, 1551 - 52-ben az egri vár várnagya, vicekapitánya volt. Az egri gyzelem után lemondott rangjáról, de 1553. március végéig lett a vár gondnoka. "Katonái és a lakosság közti csetepatéban lelte halálát" - ez azonban a regényben már nem szerepel.

További szereplk:

Jumurdzsák, Cecey úr, Gábor pap, A szultán, Tulipán, Werbczy, A királyné, Török Feri, Török Jancsi, Tinódi Lantos Sebestyén, Ali aga, Gergely édesanyja, Vica édesanyja, Maylád István, Komlósi Antal, Bolyky Tamás, Ceceyék udvari papja, Sárközi, Móré László, Veli bég, A kocsis:Matyi, Manda bég, Zrínyi Miklós, Zoltay, György barát, Margit, Füredy, Török László, Mohamed, Szelim, Soncy Szaniszló, Füredy, Fürjes, Varsányi...

Nemcsak személyek, de tárgyak is fontos, állandóan visszatér szerepet játszanak a mben. Ilyen például Jumurdzsák amulettje, a gyr.

" Ahogy megmozdult, megérezte, hogy valami kicsúszott a zsebébl. Fölvette és megbámulta. Aztán, hogy rátapintott, eszébe jutott, hogy a török talizmánja az. A kis selyemzacskóban valami keménykedett. Fölhasította a kardjával, hát egy gyr fordult ki belle. A gyr köve szokatlanul nagy, négyszögletes fekete k, vagy sötét gránát vagy obszidián, nem lehetett megismerni a holdvilágnál. De azt tisztán lehetett látni, hogy valami halványsárga kbl hold van rajta meg körülötte öt apró gyémántcsillag." (részlet)

 
 
Apartman Eged Vendghz Eger, Olcs egri szlls, Olcs szlls Egerben, Szpkrtya elfogadhely, Eger Vendghz, Eger Apartman, Apartmanhz, Egri szllshelyek, Szllshely Egerben, Szpasszony-vlgy, Csald bart vendghz, apartman, Szchenyi pihenőkrtya, Szpkrtya, OTP Szpkrtya elfogadhely, MKB Szpkrtya elfogadhely, K&H Szpkrtya elfogadhely, Magnszlls, Egyb szlls, Eger Panzi, Csoportos nyarals, Csoportkedvezmny, Gyermekkedvezmny, dls, Akci, Csomagajnlat, Apartman Egerben, Apartmanhz Eger, szak-Magyarorszg, Heves megye, Eger, WiFi, Internet hasznlat, Ingyenes transzfer, Htkznapi akci, Hossz htvge, Ajndk jszaka, Csomag csaldoknak, Kiemelt nnepnapok.


Apartman Eged Vendghz - 3300 Eger, Nagy-Eged u. 48. Tel.: 06-30-380-5218
www.egereged.hu

Counter Site
Stats Meter (2011. December 1.ta)

 
© Copyright: 2007-2013. Apartman Eged Vendghz Eger. Minden jog fenntartva!